بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندستاننىڭ سولتۇستىك شتاتىندا تۋىلعان پويەزدىڭ رەلستەن شىعۋ ۋاقيعاسىندا 103 ادام قازا بولدى (2)

2016.11.21 15:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇندستاننىڭ سولتۇستىك شتاتىندا تۋىلعان پويەزدىڭ رەلستەن شىعۋ ۋاقيعاسىندا 103 ادام قازا بولدى (2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت