بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايلاندتىڭ وڭتۇستىك بولەگى تاسقىن اپاتىنا ۇشىرادى

2016.12.07 14:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 6 – جەلتوقسان، تايلاندتىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى ناكحون ايماعى، اۆتوكولىكتەر سۋ قاپتاعان كوشە جولىندا كەتىپ بارادى. 1 – جەلتوقساننان بەرى جاۋعان نوسەردىڭ سالدارىنان تايلاندتىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە تاسقىن اپاتى تۋىلىپ، از دەگەندە 11 ادام قازا بولعان، 150 مىڭ تۇرعىندار ٴءۇيى ۇقساماعان دارەجەدە ويراندالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت