بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيانىڭ ستامبۋل قالاسىندا تۋىلعان جارىلىستا 29 ادام قازا بولىپ، 166 ادام جارالاندى(14)

2016.12.12 14:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇركيانىڭ ستامبۋل قالاسىندا تۋىلعان جارىلىستا 29 ادام قازا بولىپ، 166 ادام جارالاندى(14)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت