بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭدە ادەبيەت سالاسىنداعى از ۇلت وكىلدەرى باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ ماڭىزدى ءسوزىنىڭ رۋحىن ۇيرەنۋ جونىندە اڭگىمە جيىنىن وتكىزدى

2016.12.22 15:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. جۇڭگو جازۋشىلارى وداعىنىڭ شىعارماشىلىق قارىم – قاتىناس ءبولىمى، جۇڭگو جازۋشىلار وداعى از ۇلتتار ادەبيەتى كوميتەتى، جۇڭگو از ۇلت جازۋشىلارى قوعامى، ۇلتتار ادەبيەتى جۋرنال مەكەمەسى سىندى ورىندار بىرگە ۇيىمداستىرعان «استاناداعى ادەبيەت سالاسىنداعى از ۇلت وكىلدەرىنىڭ باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ جۇڭگو ادەبيەت – كوركەمونەرشىلەر بىرلەستىگىنىڭ مەملەكەتتىك 10 – قۇرىلتايى مەن جۇڭگو جازۋشىلار وداعىنىڭ مەملەكەتتىك 9 – قۇرىلتايىندا سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزىنىڭ رۋحىن ۇيرەنۋ جونىندەگى اڭگىمە جيىنى» 22 – جەلتوقساندا بەيجيڭدە وتكىزىلدى. جۇڭگو جازۋشىلار وداعى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، شۋجيچۋىنىڭ شۋجيى جيديماجيا، جۇڭگو جازۋشىلار وداعى از ۇلتتار ادەبيەتى كوميتەتىنىڭ قۇرمەتتى ءتوراعاسى مالاچينفۋ جانە استاناداعى ادەبيەت سالاسىنداعى از ۇلت وكىلدەرىنەن 40 نەشە ادام تالقى جيىنىنا قاتىناستى. جيىندى جۇڭگو جازۋشىلار وداعى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، شۋجيچۋىنىڭ شۋجيى باي گىڭشىڭ باسقاردى.

  جيىندا ادەبيەت سالاسىنداعى از ۇلت وكىلدەرى بەلسەندى تۇردە ءسوز كەزەگىن الىپ، وزدەرىنىڭ ماڭىزدى سوزدەن العان اسەرلەرىن بايانداپ، ءوز كوزقاراستارىن ءبىلدىردى ءارى ءوزارا ۇيرەندى. كوپشىلىك ءبىر اۋىزدان: ەلىمىز كوپ ۇلتتى مەملەكەت، از ۇلتتاردىڭ ادەبيەت – كوركەمونەر قىزمەتكەرلەرى قاسيەتتى بورىش پەن جاۋاپكەرشىلىكتى ارقالاۋدا. ادەبيەت – كوركەمونەرشىلەر باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ جۇڭگو ادەبيەت – كوركەمونەرشىلەر بىرلەستىگىنىڭ مەملەكەتتىك 10 – قۇرىلتايى مەن جۇڭگو جازۋشىلار وداعىنىڭ مەملەكەتتىك 9 – قۇرىلتايىندا سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزىنىڭ رۋحىن مۇقيات ۇيرەنۋى جانە دايەكتىلەندىرۋى، قالامىن ۇشتاپ، قاجىماي ەڭبەكتەنىپ، وتاننىڭ تۇتاستىعى مەن ۇلتتار ىنتىماعىنا، قوعامنىڭ جاراسىمدىلىعى مەن مادەنيەتتىڭ گۇلدەنىپ كوركەيۋىنە بەلسەندى ۇلەس قوسۋى كەرەك، - دەپ قارادى.

  جيىن ۇستىندە ءسوز كەزەگىن العان موڭعۇل ۇلتىنىڭ ايگىلى جازۋشىسى مالاچينفۋ باس شۋجيدىڭ ماڭىزدى ءسوزىنىڭ رۋحىن ۇيرەنۋدە اسىرە ۇرانشىلدىقتان اۋلاق بولىپ، ونى ءىس جۇزىندىك امالياتپەن ۇشتاستىرا ءبىلۋدىڭ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، شىنايى تۇرمىسپەن، حالىق بۇقاراسىمەن ىشكەرىلەي ارالاسۋدا فورماشىلدىقتان اۋلاق بولۋدى دارىپتەدى. ول تاعى از ۇلت ادەبيەت نازارياسىن قالىپتاستىرۋدىڭ كەزەك كۇتتىرمەيتىن مىندەت ەكەنىن باسا دارىپتەدى.

  ايگىلى جازۋشى اكبار ءماجيت ۇلى ءسوز كەزەگىندە باس شۋجي شي جينپيڭ ادەبيەت – كوركەمونەر قىزمەتى جونىندەگى اڭگىمە ماجىلىسىندە جانە جۇڭگو ادەبيەت – كوركەمونەرشىلەر بىرلەستىگىنىڭ مەملەكەتتىك 10 – قۇرىلتايى مەن جۇڭگو جازۋشىلار وداعىنىڭ مەملەكەتتىك 9 – قۇرىلتايىندا ادەبيەتتە «باتىرلار وبىرازىن» جاراتۋدى باسا دارىپتەگەن ايتىپ، مۇنىڭ ايىرىقشا نازار اۋدارۋعا تاتيتىن ءتۇيىن ەكەنىن، ادەبيەتىمىزدى «ءۇستىرتتى وڭىردەن» «اسقار شىڭعا» كوتەرۋ ءۇشىن، ماڭىزدى ءسوزدىڭ رۋحىن مۇقيات ۇيرەنۋ قاجەت ەكەنىن باياندادى.

  جيىنعا لۋشۇن ادەبيەت ينستيتۋتىندا ۇيرەنىپ جاتقان از ۇلت جازۋشىلارى مەن ۇلتتار ۋنيۆەرسيتەتى، ۇلتتار باسپاسى، ۇلتتار اۋدارما ورتالىعى قاتارلى ورىنداردىڭ وكىلدەرى قاتىناستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت