بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فيليپپيننىڭ بالىقشىلار كەمەسى شابۋىلعا ۇشىراپ، 8 ادام قازا بولدى

2017.01.11 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 10 – قاڭتار، فيليپپيننىڭ وڭتۇستىگىندەگى زامبوانگا قالاسىنىڭ ماڭىنداعى سۋ ايدىنى، فيليپپين تەڭىز ساقشىلارى شابۋىلعا ۇشىراپ، تەڭىزگە باتۋعا اينالعان كەمەگە جاقىنداۋدا. فيليپپين ارميا جاعىنىڭ 10 – قاڭتار راستاۋىنشا، فيليپپيننىڭ ءبىر بالىقشىلار كەمەسى 9 – قاڭتار فيليپپيننىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى سۋ ايىنىندا سالاۋاتى بەلگىسىز قارۋلى ەلەمەنتتەردىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ، از دەگەندە 8 ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت