بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تاليبان ۇيىمى اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋلدە ارت – ارتىنان تۋىلعان قوپارىلىس شابۋىلىنا جاۋاپتى ەكەندىگىن جاريالادى

2017.01.12 15:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – قاڭتار، بەيجيڭ. 11 – قاڭتار، اۋعانستاننىڭ كابۋل قالاسى، ۇكىمەت ءمانساپتىلارى قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايدانعا كەلىپ جاعداي ۇعىسۋدا. 10 – قاڭتار تۇستەن كەيىن، كابۋل داۋلامان سارايى جولىنداعى جيىن سارايىنىڭ ماڭىندا ارت – ارتىنان قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 28 ادام قازا بولىپ، 64 ادام جارالاندى. تاليبان ۇيىمى اتالعان قوپارىلىس شابۋىلىن تۋدىرعاندىعىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت