بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

برازيليا ساقشىلارى تۇرمەدە تۋىلعان بۇلىكتى تىنىشتاندىردى

كەمىندە 10 ادام قازا بولدى

2017.01.16 13:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ساقشىلار 15 – قاڭتاردا برازيليانىڭ ريو – گراندە – دو – نورتە وبلىسىنداعى اركاسۋس تۇرمەسىنە كىرىپ بارادى. برازيليا عالام تەلەۆيزياسىنىڭ 15 – قاڭتاردا حابارلاۋىنشا، برازيليانىڭ بۇلىكتى تىنىشتاندىرۋ ساقشىلارى مەن قوسىندارى ريو – گراندە – دو – نورتە وبلىسىنداعى تۇرمەدە 14 ساعاتقا جالعاسقان بۇلىكتى تىنىشتاندىرعان. اتالعان وبلىستاعى حاۋىپسىزدىك مەڭگەرمەسىنىڭ تۇراقتاندىرۋىنشا، بۇلىك بارىسىندا كەمىندە 10 ادام قازا بولعان. شينحۋا اگەنتتىگى \ سان – پاۋلو اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت