بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستاندا ءبىر جولاۋشىلار كەمەسى اۋدارىلىپ، 19 ادام قازا بولدى(3)

2017.01.16 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇندىستاندا ءبىر جولاۋشىلار كەمەسى اۋدارىلىپ، 19 ادام قازا بولدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت