بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لاۋۆرە سارايىندا پىشاقپەن ادام جارالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

2017.02.04 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 – اقپان، بەيجيڭ. ساياحاتشىنىڭ قولفونمەن تۇسىرگەن سۋرەتىنىڭ كورسەتۋىنشە، 3 – اقپان كۇنى فرانسيانىڭ پاريج قالاسى لاۋۆرە سارايىندا مىندەت وتەپ جاتقان اسكەرلەرى پىشاقپەن ادام جارالاعان جەندەتتى قورشاۋعا الۋدا. 3 – اقپان تۇستەن بۇرىن، ءبىر جەندەت پاريج قالاسىنىڭ لاۋۆرە سارايىندا قولىنا پىشاق الىپ جەندەتتىك ىستەپ، مىندەت وتەپ جاتقان ءبىر اسكەردى جارالاعان. فرانسيا ۇكىمەتى بۇل ۋاقيعانىڭ لاڭكەستىك شابۋىل ەكەنىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت