بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افعانستاننىڭ شىعىس بولەگىندە تۋىلعان قار كوشكىنىندە كەمىندە 50 ادام قازا بولدى

2017.02.06 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 5 – اقپان كۇنى افعانستاننىڭ كابۋل قالاسىندا قالىڭ قاردا اعاش اراسىنداعى جولمەن كەتىپ بارا جاتقان جۇرگىنشى.

  حالىق تورابى، 6 – اقپان، بەيجيڭ. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، افعانستان اقپارات قۇرالدارىنىڭ 5 – اقپانداعى مالىمەتىنە قاراعاندا، افعانستاننىڭ شىعىس بولەگىندەگى نۇرستان ولكەسىندە سول كۇنى قار كوشكىنى تۋىلىپ، كەمىندە 50 ادام قازا بولىپ، 10 نەشە ادام جارالانعان.

  اتالعان ولكەدەگى اقپاراتقا قانىق ادامنىڭ شينحۋا اگەنتتىگى تىلشىسىنە ايتۋىنشا، نۇرستان ولكەسىنىڭ باش – مارتا وڭىرىندەگى قىستاقتىڭ ماڭىندا سول كۇنى تۇستە قار كوشكىنى تۋىلىپ، ءولىم – ءجىتىم اۋىر بولعان. اتالعان قىستاققا باراتىن جولدار ۇزىلگەن، جەرگىلىكتى ورىن قۇتقارۋشىلاردى ۇيىمداستىرىپ، اپاتقا ۇشىراعان بۇقاراعا كومەك بەرۋدە.

  وسىمەن، افعانستاندا وتكەن 3 كۇندە قالىڭ قار، قاقاعان اياز سەبەبىنەن قازا بولعاندار سانى 90 نەشە ادامعا جەتتى. قالىڭ قار مەن قار كوشكىنىندە 200دەن استام ءۇي ءبۇلىندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت