بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حۋنانداعى ليانيۋان كومىر كەنىندە قوپارىلىس تۋىلىپ، 9 ادام قازا بولدى

2017.02.15 13:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 15 – اقپان، بەيجيڭ. بۇل سۋرەت 14 – اقپان قوپارىلىس ۋاقيعاسى تۋىلعان كەن اۋىزىندا تۇسىرىلگەن. ءتىلشىنىڭ حۋنان ليانيۋان كومىر كەنىندەگى ۋاقيعا تۋىلعان ناق مايداننان ۇعىسۋىنشا، ليانيۋان قالاسى دوۋليشان قالاشىعىنداعى زۋباۋ كومىركەنىندە 14 – اقپان قوپارىلىس تۋىلعان، سول كەزدە شاحتادا 29 كەزەكشى جۇمىسكەر بار بولىپ، 16 ادام وزدەرى قاشىپ شىققان، 4 ادامدى قۇتقارىپ شىققان، 9 ادام قازا بولعان. ليانيۋان قالاسى دوۋليشان قالاشىعىنداعى زۋباۋ كومىركەنى جارنا تۇزىمىندەگى كاسىپورىن بولىپ، ۋلى گاز شىعۋ مۇمكىندىگى مەن سۋ باسۋ مۇمكىندىگى جوعارى، جىلدىق ٶندىرىسى 90 مىڭ توننا كەلەتىن، بارلىق رەسمياتتارى تولىق كومىر كەن. ۋاقيعانىڭ تۋىلۋ سەبەبى جالعاستى تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت