بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايۋاندا ساياحات اۆتوبۋزى اۋدارىلىپ، 33 ادام قازا بولدى(5)

2017.02.15 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تايۋاندا ساياحات اۆتوبۋزى اۋدارىلىپ، 33 ادام قازا بولدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت