بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىستاۋدان كوشكەن موڭعۇلكۇرەدەگى قازاق مالشىلارىنىڭ سالتاناتتى كوشى

2017.02.16 13:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – اقپان، بەيجيڭ. وتامالىنىڭ وتۋىمەن جەر جىلىنىپ، مالشىلاردىڭ كوشى – قون مەزگىلى دە جەتىپ كەلدى. موڭعۇلكۇرە اۋدانىنداعى قازاق مالشىلارى 12 – اقپان مالدارىن ءتاڭىرتاۋىنىڭ قويناۋىنداعى تەرەڭ اڭعاردان ەگىستىك رايوندارىنا ايداپ كوشتى. قورا - قوراسىمەن شۇبىرعان 300 مىڭ باستان استام مالدىڭ ەگىستىك رايوندارىنا قاراي بەت العان بەينەسى سونداي ايبىىندى كورىنىس قالىپتاسىتردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت