بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىستاۋدان كوشكەن موڭعۇلكۇرەدەگى قازاق مالشىلارىنىڭ سالتاناتتى كوشى(2)

2017.02.16 13:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قىستاۋدان كوشكەن موڭعۇلكۇرەدەگى قازاق مالشىلارىنىڭ سالتاناتتى كوشى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت