بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيانىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندە اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، ءبىر بالا قازا بولدى

2017.02.20 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – اقپان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 18 – اقپان، تۇركيانىڭ شانلىۋرفا ولكەسىنىڭ ۆيرانيەحير قالاسى، ادامدار اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلعان ناق مايداننان وزدەرىنىڭ دۇنيەلەرىن ىزدەۋدە. 17 – اقپان كەشتە، تۇركيانىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندەگى شانلىۋرفا ولكەسىندە اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە ءبىر بالا قازا بولىپ، 15 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى.

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت