بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سانجياڭيۋان رايونى ەلىمىزدەگى جابايى حايۋانات ءتۇرى ەڭ كوپ رايونداردىڭ ءبىرى

2017.03.29 13:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 29 – ناۋرىز، بەيجيڭ. ينفرا قىزىل ساۋلەسى فوتواپپارتىمەن تۇسىرىلگەن تاۋ ەشكىنىڭ سۋرەتى. جاقىنعى جىلداردان بەرى، سانجياڭيۋان رايونىندا «جابايى حايۋاناتتار كوبەيگەن»، تەكسەرۋ ناتيجەسىنە قاراعاندا، لانساڭ وزەنىنىڭ جوعارى اعارىندا بارىس، قابىلان، سىلەۋسىن قاتارلى 10 نەشە ءتۇرلى ەت قورەكتى حايۋاناتتار مەكەندەگەن. مامانداردىڭ قاراۋىنشا، سانجياڭيۋان رايونى ەلىمىزدەگى جابايى حايۋانات ءتۇرى ەڭ كوپ رايونداردىڭ ءبىرى بولماق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت