بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يزرايلدىڭ ءبىر اسكەرى پالەستينالىقتىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ قازا بولدى

2017.04.07 14:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – ءساۋىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 6 – ءساۋىر، يوردانيا وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى رابىماللاق قالاسىنىڭ ماڭىنداعى ەۆرەيلەرى تۇراعى، يزرايل اسكەرلەرى وقيعا تۋدىرعان اۆتوكولىكتى تەكسەرۋدە. يوردانيا وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىندا 6 – ءساۋىر پالەستينالىق بىرەۋ اۆتوكولىكپەن يزرايل اسكەرلەرىنە شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، ءبىر اسكەر قازا بولعان، ءبىر اسكەر جارالانعان. پالەستينالىق شابۋىلداۋشى ادام يزرايل جاعىنان تۇتقىندالعان .

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت