بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حالىقارالىق بوستىق بەكەتىندەگى 3 عارىشكەر جەر شارىنا قايتا ورالدى

2017.04.11 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – ءساۋىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 10 – ءساۋىر، قازاقستان جەزقازعان ءوڭىرىنىڭ ماڭى، عارىشكەرلەر وتىرعان «وداق MS - 02» الەم كەمەسى جەرگە قوندى. 10 – ءساۋىر، 3 عارىشكەر حالىقارالىق بوستىق بەكەتىنەن جەر شارىنا قايتا ورالىپ، قازاقستانعا قوندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت