بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قاشقارداعى «كەتپەن» بازارى

2017.09.27 14:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. قىركۇيەكتە قاشقاردىڭ كۇزى جانعا جايلى كەلەدى، اتالعان قالاداعى «كەتپەن» بازارى ءاركۇنى كەش بولعاندا، قاربالاستىق سايابىرلاپ، جەرگىلىكتى تۇرعىندار وزدەرىنىڭ باياشاتتى تۇرمىسىنان ءلاززات الادى. «كەتپەن» بازارى نەگىزىنەن تەمىرشىلەردىڭ كەتپەن قاتارلى تۇرمىستىق سايماندارىن جاساۋمەن اتى شىققان بولىپ، اتالعان بازار قاشقار كونە قالا رايونىنىڭ ىشىندە. ساياحاتشىلار «كەتپەن» بازارىنان ۇيعۇر ۇلتىنىڭ نەشە ءجۇز جىلدىق تەمىرشىلىك ونەرىن كورە الادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت