بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«مىڭ ادامنىڭ كۇلىمسىرەگەن بەينەسى تۇسىرىلگەن داۋال» ارقىلى مەملەكەت مەرەكەسىن قىزۋ قارسى الدى

2017.09.29 13:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: شاندۇڭ ولكەسى حۋايفاڭ قالاسىنىڭ تۇرعىندارى 28 – قىركۇيەكتە قالاداعى «مىڭ ادامنىڭ كۇلىمسىرەگەن بەينەسى تۇسىرىلگەن داۋال» الدىندا سۋرەتكە تۇسۋدە. مەملەكەت مەرەكەسى قارساڭىندا بيىكتىگى 3 مەتر، ۇزىندىعى 24 مەتر كەلەتىن «مىڭ ادامنىڭ كۇلىمسىرەگەن بەينەسى تۇسىرىلگەن داۋال» شاندۇڭ ولكەسى حۋايفاڭ قالاسىنىڭ كوشەسىندە بوي كورسەتتى، داۋالعا قالاداعى 1000نان استام تۇرعىننىڭ كۇلىمسىرەگەن بەينەسى ارقىلى «وتانعا سالەم!» دەگەن حانزۋ ارىپتەرى تۇسىرىلگەن. شينحۋا اگەنتتىگى (جاڭ چى) فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت