بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءىشىنارا ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى پارتيانىڭ 19 – قۇرىلتايىنىڭ قىزمەت بايانداماسىن ەركىن تالقىلادى

2017.10.19 14:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 18 – قازان، ساعات 15، حاينان ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى، شانشي ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى، نيڭشيا ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى، سونداي – اق، ورتالىق كاسىپورىندار جۇيەسىنىڭ ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى حالىق قۇرىلتايى سارايىندا پارتيانىڭ 19 – قۇرىلتايىنىڭ قىزمەت بايانداماسىن ەركىن تالقىلادى، كوپتەگەن اقپارات قۇرالدارى ناق مايدانعا بارىپ تالقىنى تىڭدادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت