بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اسىعىڭىز الشى تۇسسە قۋانبايسىز با؟ (3)

2017.12.14 13:52  

اسىعىڭىز الشى تۇسسە قۋانبايسىز با؟  (3)

  وقۋشىلار «حان ويىنىن» ويناۋعا دايىنداپ بوياعان اسىق

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت