بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ جىڭ اۋدانىنداعى اپات تۋىلعان جەردەگى بۇقارانىڭ قىستان جايلى وتۋىنە كەپىلدىك ەتتى(3)

2017.12.22 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ جىڭ اۋدانىنداعى اپات تۋىلعان جەردەگى بۇقارانىڭ قىستان جايلى وتۋىنە كەپىلدىك ەتتى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت