بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پاريج تۇرعىندارى جۇڭگونىڭ OFO ۆەلوسيپەتتەرىنەن پايدالانا باستادى(2)

2017.12.22 14:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

پاريج تۇرعىندارى جۇڭگونىڭ OFO ۆەلوسيپەتتەرىنەن پايدالانا باستادى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت