بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

5 – كەزەكتى جۇڭگونىڭ سۋىق ۇيەگى مەرەكەسى باستالدى

2017.12.25 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ىشكى موڭعۇلدىڭ گىنحى قالاسى اۋلۋگۋيا ەۆەنكى ۇلتتىق اۋىلىنداعى بۇعى ۇيرەتۋ بەينەلەنگەن ءمۇسىن، (الىستا كورىنىپ تۇرعان اعاش قابىعىنان تىگىلگەن شاتىر). 23 – جەلتوقساندا تۇسىرىلگەن.


  5 – كەزەكتى جۇڭگونىڭ سۋىق ۇيەگى مەرەكەسى 24 – جەلتوقساندا ىشكى موڭعۇلدىڭ گىنحى قالاسىندا وتكىزىلدى. گىنحى قالاسى «جۇڭگونىڭ سۋىق ۇيەگى» دەپ اتالادى، بۇل ارا قار – مۇز بايلىعىنان پايدالانىپ، ونى ەۆەنكى ۇلتىنىڭ سالت – ساناسىمەن بىرلەستىرە وتىرىپ، قىسقى ساياحات نىساندارىن قالىپتاستىرىپ، ساياحاتشىلاردى وزگەشە قار – مۇز ساياحاتىنان ءلاززاتتاندىرادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي رىنزى فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت