بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چىڭدۋ قالاسىنان كەڭ كولەمدەگى حان پاتشالىعى داۋىرىندەگى جارتاس قابىرلارى بايقالدى

2018.01.19 14:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – قاڭتار، بەيجيڭ. چىڭدۋ قالالىق مادەني مۇرالاردى زەرتتەۋ ورنى نەگىزگى قۇرىلىسقا سايكەسۋ ءۇشىن، چىڭدۋ قالاسى تيانفۋ جاڭا رايونى جىڭشيڭ قالاشىعىنان حان پاتشالىعى داۋىرىنەن ۋەي، جين پاتشالىعى داۋىرىنە دەيىنگى 200 نەشە جارتاس قابىرىن اشقان. تانىستىرۋعا قاراعاندا، مۇنداي كەڭ كولەمدەگى قابىرلار از كەزىگەتىن بولىپ، زەرتتەۋ توبى ءبىر جىلدان ارتىق ۋاقىت جۇمساپ قابىردى قازعان. ءبىر ءبولىم قابىرلاردىڭ كولەمى كەڭ بولىپ، ءبىر قابىردىڭ وزىندە 7 اقىم بولعان، قابىر جولىنىڭ ۇزىندىعى 20 نەشە مەترگە جەتكەن. اتالعان قابىر كەزىندە تونالعان بولسا دا، قابىر ىشىندەگى توپىراقتان 1000نان استام التىن، كۇمىس، قولا، ساز بالشىقتان جاسالعان قۇندى مادەني مۇرالار تابىلعان. بۇل قابىرلاردىڭ بايقالۋى حان پاتشالىعى داۋىرىنەن ۋەي، جين پاتشالىعى داۋىرىنە دەيىنگى قوعام جانە ەكونوميكا قاتارلى جاقتاردى زەرتتەۋگە مول ارحەولوگيالىق ماتەريالدارمەن قامداعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت