بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسىندا جانكەشتىلىك قوپارىلىسى تۋىلىپ از دەگەندە 26 ادام قازا بولدى

2018.03.22 16:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 21 – ناۋرىز، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل، ساقشىلار جانكەشتىلىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلعان ناق مايدان ماڭىندا.

  شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ اۋعانستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنەن العان حابارىنا قاراعاندا، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسىندا 21 – ناۋرىز قوپارىلىس تۋىلىپ، 26 ادام قازا بولعان، 18 ادام جارالانعان. (شينحۋا اگەنتىگىنىڭ حابارى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت