بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان اۆياتسياسىنىڭ ۇشاعى مەحانيكالىق كىنارات سەبەبىنەن چىڭدۋعا شۇعىل قوندى، ۇشقىشتار گرۋپپاسىنداعى ەكى ادام جارالاندى

2018.05.15 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 14 – مامىردا كىنارات تۋىلىپ، چىڭدۋ شۋاڭليۋ حالىقارالىق اۋەجايىنا قونۋعا دايىندالعان سىچۋان اۆياتسياسىنىڭ 3U8633 ۇشاعى. ءتىلشىنىڭ سىچۋان اۆياتسياسىنان ۇعىسۋىنشا، سول كۇنى چۇڭچيڭنەن لحاساعا باراتىن 3U8633 كەزەكتى ۇشاعى مەحانيكالىق كىنارات سەبەبىنەن ،چىڭدۋعا شۇعىل قونىپ، ساعات 7دەن 40 مينۋت وتكەندە اۋەجايعا حاۋىپسىز توقتاعان. وسىدان سوڭ، سىچۋان اۆياتسياسى 3U8695 كەزەكتى ۇشاعىن چىڭدۋدان لحاساعا باراتىن ساپارعا ورنالاستىرعان، بۇل ۇشاق ساعات 12دەن 9 مينۋت وتكەندە لحاساعا ۇشقان. وقيعا قازىر تەكسەرىلۋ ۇستىندە. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ بي فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت