بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بايتاق جەر ىرىس سيلادى

2018.06.05 13:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 4 – ماۋسىم كۇنى حىنان ولكەسى حۋاڭفان رايونى اۋىل شارۋاشىلىعى الاڭى 9 – بولىمشە الاڭىنداعى ءبيداي اتىزىندا ديحاندار كومبايىنمەن ءبيداي ورۋدا.


  جاز كەلىسىمەن ورتا جازىقتاعى كەڭ – بايتاق ەگىس اتىزدارى التىن دانگە تولدى، حىنان ولكەسى جوۋكوۋ قالاسى حۋاڭفان رايونى اۋىل شارۋاشىلىعى الاڭىنداعى ءبيداي ورۋ جۇمىسى قاۋىرت كەزەڭگە قادام تاستادى. ءبيداي اتىزىندا كومبايىندار گۇرىلدەپ، توزاڭدار بۇرقىراپ، مول ءونىم شاتتىعىن ەلەستەتتى.


  ساناققا قاراعاندا، 4 – ماۋسىم كۇنى ساعات 17گە دەيىن، حىنان ولكەسىندە 61 ميلليون 550 مىڭ مۋ ءبيداي اتىزى ورىلعان، بۇل شامامەن ءبيداي ەگىلگەن جەردىڭ %74ىن ۇستايدى، ءبيداي اتىزىنىڭ %99تى كومبايىنمەن ورىلدى . شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي ان فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت