بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايلاند ساياحات كەمەسى اۋدارىلۋ ۋاقيعاسىنداعى قازا بولعان ەڭ سوڭعى ادامنىڭ مۇردەسى تابىلدى

2018.07.16 16:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – شىلدە، بەيجيڭ. 15 – شىلدە، تايلاندتىڭ پۋكەت ارالى، ادامدار قازا بولۋشىنىڭ مۇردەسىن قارسى الۋ سالتىندا ازا بىلدىرۋدە.

  قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ 9 كۇندىك تىرىسشاڭدىلىعىنىڭ ارقاسىندا، تايلاندتىڭ پۋكەت ارالىندا تۋىلعان ساياحات كەمەسى اۋدارىلۋ ۋاقيعاسىنداعى قازا بولعانەڭ سوڭعى ادامنىڭ مۇردەسى 15 – شىلدە كۇنى ءسۇزىپ الىنىپ شىقتى، سونىمەن بۇل رەتكى ۋاقيعادا قازا بولعان 47 جۇڭگولىق ازاماتتىڭ مۇردەسى تۇگەلدەي تابىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت