بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چين شىحۋاڭنىڭ قۋىرشاق جاساقتارىن تاماشالاعان ساحاتشىلاردىڭ سانى مولايدى

2018.07.19 13:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 17 – شىلدە، ساياحاتشىلار چين شىحۋاڭنىڭ قۋىرشاق جاساقتارى مۇراجايىنىڭ 1 – ءنومىرلى ۇڭگىرىن تاماشالاۋدا.

  جازدىق دەمالىس باستالىمەن، شانشي چين شىحۋاڭ قۋىرشاق جاساقتارى مۇراجايىن تاماشالاۋشىلاردىڭ سانى جوعارى ورلەۋگە كوتەرىلدى،ٵر كۇنگى كورەرمەن سانى ورتا ەسەپپەن 35 مىڭ ادام – رەتتەن استى، ۇقساس مەزگىلدەگىمەن سالىستىرعاندا 28.3 پايىز ارتىپ، ساياحاتشىلار لەگى مولايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت