بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايلاند ورەندەر فۋتبول كومانداسىنداعىلار ۇڭگىردەن قۇتقارىلعاننان كەيىن تۇڭعىش رەت جۇرتپەن جۇزدەستى

2018.07.20 14:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – شىلدە، بەيجيڭ. 18 – شىلدە، تايلاندتىڭ چياڭراي قالاسى، ۇڭگىردەن قۇتقارىلىپ شىققان تايلاند ورەندەر فۋتبول كومانداسىنداعىلار اقپار جاريالاۋ جينالىسىنا قاتىناسۋدا.

  ۇڭگىردەن قۇتقارىلىپ شىققان تايلاند ورەندەر فۋتبول كومانداسىنداعى 12 مۇشە مەن باپكەر 18 – شىلدە كۇنى چياڭراي قالاسىندا تۇڭعىش رەت جۇرتپەن كەزدەسىپ، وزدەرىنىڭ باستان كەشىرگەندەرىن باياندادى. سول كۇنگى اقپار جاريالاۋ جينالىسىندا بارلىق فۋتبول كومانداسىنىڭ مۇشەلەرى وزدەرىن قۇتقارعان قىزمەتكەرلەرگە العىسىن ءبىلدىردى ءارى قۇتقارۋ بارىسىندا قازا بولعان تايلاند تەڭىز ارمياسىنىڭ بۇرىنعى اسكەرىنە ازا ءبىلدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت