بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لاوستىڭ وڭتۇستىگىندە سۋ ەلەكتر ستانسياسىنىڭ توسپاسى بۇزىلىپ، نەشە ادام قازا بولدى ءارى جۇزدەن استام ادام دەرەكسىز كەتتى

2018.07.25 13:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 24 – شىلدە كۇنى لاوستىڭ اتتاپۋ ولكەسىندەگى تۇرعىندار ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ، توسپانىڭ بۇزىلۋى سەبەپتى تۋىنداعان تاسقىننان ساقتاندى. لاوستىڭ وڭتۇستىگىندەگى اتتاپۋ ولكەسىندەگى سۋ ەلەكتر ستانسياسىندا 23 – شىلدە كۇنى كەشتە سۋ توسپاسى بۇزىلىپ، نەشە ادام قازا بولدى ءارى نەشە ءجۇز ادام دەرەكسىز كەتتى. شينحۋا اگەنتتىگى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت