بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ينفرا قىزىل ساۋلەلى فوتواپپاراتپەن تۇسىرىلگەن سيرەك كەزدەسەتىن جابايى حايۋاناتتاردىڭ سۋرەتى

2018.07.26 13:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: مىسىق ايۋ – شانشي فۋپيڭ مەملەكەتتىك تابيعي قورىق رايونى (سۋرەتتىڭ كەلۋ قاينارى: مەملەكەتتىك ورمان شارۋاشىلىعى جانە جايىلىم مەكەمەسى)


  مەملەكەتتىك ورمان شارۋاشىلىعى جانە جايىلىم مەكەمەسىنىڭ جابايى حايۋاناتتار مەن وسىمدىكتەردى قورعاۋ جانە تابيعي قورىق رايوندارىن باسقارۋ مەكەمەسى مەملەكەت دارەجەلى تابيعي قورىق رايوندارىن ينفرا قىزىل ساۋلەلى كەسكىنمەن حايۋاناتتاردىڭ قيمىلىن باقىلاۋعا ىنتالاندىرۋ ءۇشىن، بيىل اقپان ايىنان باستاپ، تابيعي قورىق رايوندارىن زەرتتەۋ ورتالىعىمەن بىرگە «جۇڭگونىڭ تابيعي قورىق رايوندارىندا ينفرا قىزىل ساۋلەلى فوتو اپپاراتپەن سۋرەت ءتۇسىرۋ جارىسىن» ۇيىمداستىردى. فوتو تۋىندى قابىلداعان 4 اي ۋاقىت ىشىندە 205 قورىق رايونى مەن زەرتتەۋ ورىندارى 2000 دانا تۋىندى تاپسىردى.


  جارىس بارىسىندا ەكى رەت مامانداردىڭ ساراپتاۋىنان وتكىزىلگەن تۋىندىلارعا بۇقارالىق داۋىس بەرۋ ءتاسىلى ارقىلى تاڭداۋ جۇرگىزىلىپ، جيىنى ءبىر ميلليون 150 مىڭ 80 رەتكى داۋىس بەرۋ ناتيجەسى قابىلداندى. جارىستىڭ ناتيجەسى جۋىردا جاريالاندى، سيلانعان تۋىندىلاردا مىسىق ايۋ، سىچۋان سابالاق مايمىلى، شىعىس سولتۇستىك جۇڭگو جولبارىسى، ءىلبىس، جابايى تۇيە، ازيا ءپىلى، سيىر بوكەن، ور اۋىز بۇعى، تاۋ ەشكى، قىزىل قىرعاۋىل، اق قىرعاۋىل سياقتى جانۋارلار سۋرەتكە تۇسىرىلگەن.


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت