بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شيزاڭ الي رايونىندا ات بايگەسى وتكىزىلدى

2018.07.31 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 31 – شىلدە، بەيجيڭ. 29 – شىلدە، شابوندوز اتقا ءمىنىپ قادا ىلۋدە. سول كۇنى، شيزاڭ الي رايونى شىچۋانحى قالاشىعىندا ات بايگەسى وتكىزىلدى، ات بايگەسىندە قادا ءىلۋ، شاي كەسەگىن ءىلۋ، ات ۇستىندە ساداق تارتۋ، ات ويىنى قاتارلىلار وتكىزىلىپ، 150گە تارتا مالشىلار اتالعان بايگەگە قاتىناستى، بايگەنى كورۋگە 20 مىڭنان استام كورەرمەن كەلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت