بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭ تيان – انمىن مىنبەسى جوندەلۋ ۇستىندە

2018.08.15 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 15 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 14 – تامىز، بەيجيڭدەگى تيان – انمىن مىنبەسى تەمىر تۇعىرلارمەن قۇرشالىپ، جۇمىسشىلار تام قابىرعالارىن جوندەي باستادى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، تيان – انمىن مىنبەسى، سونداي – اق، قاراۋىلحانانىڭ جوندەۋ ينجەنەرياسى بيىل 15 – ماۋسىمدا رەسمي باستالعان بولاتىن، جوندەۋ ينجەنەرياسى كەزىندە جۇمىسشىلاردىڭ، قۇرىلعىلاردىڭ جانە ساياحاتتاۋشىلاردىڭ ارالاسىپ كەتۋىنەن بولاتىن حاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنەن ساقتانۋ ءۇشىن، قۇرىلىس جوسپارىمەن سايكەستىرە وتىرىپ، تيان – انمىن مىنبەسى ساياحاتشى قابىلدامايدى. مەجەمەن كەلەر جىلى ءساۋىر ايىنىڭ اياعىندا ساياحاتشىلارعا اشىق ۇستالادى. مامىر ايىنىڭ اياعىندا جۇمىس تولىعىمەن اياقتالاتىن بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت