بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كۇشتى تايفىڭ داۋىلى «ماڭگۋت» گۋاڭدۇڭ ولكەسىنە جەتتى

2018.09.17 14:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 16 – قىركۇيەك، شىنجىن قالاسىنىڭ فۋتيان رايونى، «ماڭگۋت» الا كەلگەن كۇشتى بوراندا قۇلاعان اعاش.


  گۋاڭدۇڭ ولكەلىك اۋا رايى ستانسياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيىلعى 22 – ءنومىرلى «ماڭگۋت» اتتى تايفىڭ داۋىلى 16 – قىركۇيەك كۇنى ساعات 17دە گۋاڭدۇڭ ولكەسى جياڭمىن قالاسى مىنتاي قالاسى حاييان قالاشىعىندا قۇرلىققا جەتكەن، قۇرلىققا جەتكەن كەزدە كۇشتى تايفىڭ داۋىلى دارەجەسىنە جەتكەن، تايفىڭ داۋىلىنىڭ سەنترىنىڭ ماڭىنداعى ەڭ زور جەل كۇشى 14 بال بولعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ماۋ سىچيان فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت