بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭدۇڭ ولكەسىنىڭ ياڭجياڭ قالاسى اۋىر دارەجەدە اپاتقا ۇشىرادى

اپاتتان قۇتقارۋ – قايتا كوركەيتۋ قىزمەتى ورىستەتىلۋدە

2018.09.19 13:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 18 – تامىز كۇنى گۋاڭدۇڭ ولكەسىنىڭ ياڭجياڭ قالاسى، ياڭچۇن قالاسى بەيميان قالاشىعىنداعى ۇكىمەت قىزمەتكەرلەرى تانلياۋ قىستاعىنداعى سۋ باسقان اتىزدا اپات جاعدايىن تەكسەرۋدە.


  «مانگۋت» اتتى كۇشتى تايفىڭ داۋىلى گۋاڭدۇڭ ولكەسىندە اپات تۋدىرىپ، اۋىر دارەجەدە اپاتقا ۇشىراعان ياڭجياڭ قالاسىندا قازىر اپاتتان قۇتقارۋ جانە قايتا كوركەيتۋ قىزمەتى ورىستەتىلۋدە. ياڭجياڭ قالالىق ۇشتەن ساقتانۋ كەڭسەسىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، ياڭجياڭ قالاسىندا 100 مىڭ مۋدان استام ەگىس داقىلى اپاتقا ۇشىراعان، 49 ورىندا قاتىناس ۇزىلگەن، تاس جولدىڭ 73 جەرىندە 30 مىڭ تەكشە مەتر جەرى وتىرىپ كەتكەن، ەلەكترمەن قامداۋ جەلىسى 118 رەت ۇزىلگەن، قالا رايونىنداعى كوپتەگەن اۆتوكولىكتەر سۋ ىشىندە قالعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جوۋ كى فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت