بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭنىڭ قاشقار قالاسى: بايىرعى قالا رايونىنىڭ كورىنىسى

2018.10.17 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭنىڭ قاشقار قالاسى: بايىرعى قالا رايونىنىڭ كورىنىسى

  سۋرەتتە: 16 – تامىز كۇنى قاشقار قالاسى بايىرعى قالا رايونىنداعى ۇستا تاعا جاساۋدا. قوڭىر كۇز كەلدى، شينجياڭداعى قاشقار قالاسىنىڭ اۋا رايى جانعا جايلى، تۇرعىندار مەن ساياحاتشىلار بايىرعى قالا رايونىندا راحات دەمالىپ، كۇزدىڭ نۇر شۋاعىنان ءلاززاتتانۋدا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي جىجيە فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت