بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قاراسۋ وتكەلى: مۇز تاۋعا تاعى دا جاڭا قوناقتار كەلدى (2)

2018.10.23 13:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قاراسۋ وتكەلى: مۇز تاۋعا تاعى دا جاڭا قوناقتار كەلدى  (2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت