بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جەلەكتىلەر ارمانعا قانات قاعىپ، گۇلدەنۋ ۇلى ىسىنە ۇلەس قوستى(2)

2018.10.31 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جەلەكتىلەر ارمانعا قانات قاعىپ، گۇلدەنۋ ۇلى ىسىنە ۇلەس قوستى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت