بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمشارتى انگليانىڭ اكىمشىلىك كەڭسەسىنىڭ قولداۋىنا يە بولدى(3)

2018.11.16 15:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمشارتى انگليانىڭ اكىمشىلىك كەڭسەسىنىڭ قولداۋىنا يە بولدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت