بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«الەم الىبى __ يتالياداعى ادەبيەت-كوركەمونەردىڭ قايتا گۇلدەنۋ داۋىرىندەگى ءۇش ارىس» اتىنداعى ەرەكشە كورمە نانجيڭدە اشىلدى(3)

2018.11.28 16:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«الەم الىبى __ يتالياداعى ادەبيەت-كوركەمونەردىڭ قايتا گۇلدەنۋ داۋىرىندەگى ءۇش ارىس» اتىنداعى ەرەكشە كورمە نانجيڭدە اشىلدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت