بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بۇكىل حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ — قىسقى قاقاعان ايازدا جۇزەتىن «باتىرلار»

2018.12.29 13:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قىستا ءجۇزۋ اۋەسكەرى 12 – ايدىڭ 28 – كۇنى ءۇرىمجى قالاسى حۇڭشان ءجۇزۋ سپورتى ورتالىعىندا جۇزۋدە.


  سول كۇنى ءۇرىمجى قالاسىندا بولمە سىرتىنداعى اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن ℃20قا جۋىقتادى، قىستا ءجۇزۋ اۋەسكەرلەرى قاقاعان ايازدان تايسالماي، ءۇرىمجى حۇڭشان ءجۇزۋ سپورتى ورتالىعىنىڭ دالاداعى مالتاۋ كولشىگىندە ءجۇزىپ، دەنە شىنىقتىرىپ، ەرىك – يرادالارىن شىڭادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ فەي فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت