بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بۇكىل حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ — قىسقى قاقاعان ايازدا جۇزەتىن «باتىرلار»(3)

2018.12.29 13:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بۇكىل حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ — قىسقى قاقاعان ايازدا جۇزەتىن «باتىرلار»(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت