بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭداعى قوم قاناستا ساياحاتشىلار قار – مۇز ساياحاتىنان ءلاززاتتاندى(3)

2019.01.02 15:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭداعى قوم قاناستا ساياحاتشىلار قار – مۇز ساياحاتىنان ءلاززاتتاندى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت