بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار جاڭا جىلدى شاتتىقپەن قارسى الدى

2019.01.02 15:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: شينجياڭ حالىقارالىق بازارىنداعى جاياۋلار كوشەسىندە وتكىزىلگەن قيمىلدا ونەر كورسەتىپ جاتقان ونەرپاز بالا، سۋرەت 1 – ايدىڭ 1 – كۇنى تۇسىرىلگەن.


  سول كۇنى ءۇرىمجى قالاسىنداعى شينجياڭ حالىقارالىق بازارىنىڭ جاياۋلار كوشەسى دىر – دۋمانعا بولەندى، قالا تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار وسى اراعا جينالىپ، جاڭا جىلدى قارسى الدى، تارتىمدى ويىن نومىرلەرى شات – شادىمان مەرەكەنىڭ مەرەيىن اسىردى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ فەي فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت