بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار جاڭا جىلدى شاتتىقپەن قارسى الدى(2)

2019.01.02 15:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار جاڭا جىلدى شاتتىقپەن قارسى الدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت