حالىق تورابى، 1 – ايدىڭ 3 – كۇنى، بەيجيڭ. بۇل 1 – ايدىڭ 2 – كۇنى دانيانىڭ نيوبورگ ماڭىندا تۇسىرىلگەن پويەز شىرعالاڭى تۋىلعان ناق مايدان سۋرەتى.

  دانيانىڭ ورتا بولەگىندەگى ايماقتا 1 – ايدىڭ 2 – كۇنى پويەز شىرعالاڭى تۋىلىپ، 6 ادام قازا بولىپ، 16 ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى