بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گرەتسيادا سۋىق اعىس ٴجۇرىپ، ناشار اۋا رايىنىڭ كەسىرىنەن 3 ادام قازا بولدى

2019.01.07 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 – ايدىڭ 7 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ 4 – كۇنى، گرەتسيانىڭ سالكانكوي قالاسى، ءبىر ايەل قار قاپالاقتاعان كوشەدەن ٶتىپ بارادى.گرەتسيا ورتتەن ساقتانۋ تاراۋلارى 1 – ايدىڭ 6 – كۇنى سۋىق اعىستىڭ اسەرىنەن بولعان ناشار اۋا رايىنىڭ سەبەبىنەن 3 ادامنىڭ قازا بولعاندىعىن ايتتى. جاڭا جىل قارساڭىندا، گرەتسيانىڭ كوپتەگەن رايوندارىندا بوران سوعىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەگەن جانە جاڭبىر ارالاس قار جاۋعان، ورتا جانە سولتۇستىك بولەگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەندەپ، سونداي – اق، قار كوپ جاۋعاندىقتان، ءىشىنارا ايماقتاردا جول بەكىتىلىپ، كەزەكشى ۇشاقتار كەشىككەن، سونداي – اق كەمەلەردىڭ جۇرۋىنە تيىم سالىنعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت